Sportsplan 2023/2024

 

1. INNLEDNING

 

Freidig Alpin har lange tradisjoner innenfor alpinsporten. Mange års systematisk arbeid på alpinsiden har resultert i en god interesse og gode resultater, på senior, juniornivå og aldersbestemte klasser. Klubben har bra rekruttering.

I Freidig alpin fokuserer vi på at utøverne skal mestre oppgaver underveis i utviklingstrappen til Skiforbundet. Våre mål settes i form av mestring, og IKKE i form av resultater. Å være mestringsorientert innebærer at man er opptatt av egen utvikling og fremgang fremfor å sammenligne seg med andre. Barn og unge med mestringsfokus opplever større suksess når nye utfordringer oppnås.

I miljøer hvor motivasjonen oppleves som resultatorientert viser studier at dette fører til dårlige holdninger til aktiviteten, mindre tro på at egen innsats bidrar til suksess, samt opplevelse av at aktiviteten er kjedelig. Utøverne oppnår resultater på grunn av fokus på mestring og ikke på grunn av fokus på selve resultatet.

 

De siste årene har alle treningsgruppene, U8, U10, U12, U14 og U16 hatt bra vekst. Vi ser en bra utvikling i forhold til antall løpere i U12 og yngre, og ser nå at gruppene U14 og U16 vokser godt. Klubbens arbeid med U10 og U8 har vært god i de senere år, og er sannsynligvis årsaken til at gruppen U14 og U16 nå vokser betydelig. Bredde og rekruttering skal først og fremst oppstå gjennom et godt planmessig arbeid knyttet til klubbens aktivitet i U10 og U8 gruppen, men U12 gruppen skal også bidra til dette arbeidet. Vi ser også en stor vekst i antall FIS-løpere de siste årene, som er resultat av målrettet arbeid og fokus i retning skigymnas.

 

Freidig Alpin har tradisjoner for å samarbeide med andre klubber, krets og skigymnas (OAE). Sportslig utvalg ønsker at klubben er en sterk bidragsyter til samarbeid på tvers av klubber og kretser og ivaretar de tradisjonene som er opparbeidet på dette. Et nært samarbeid med andre klubber i kretsen og OAE er også viktig, da dette gjør at vi vil kunne få et høyere nivå på treninger og samlinger, og får etablert prestasjonsgrupper som kan ta stegene videre fra det nivået som er hjemme i Freidig alpin.

 

Freidig Alpin er tuftet på frivillighet og sterk dugnadsånd. Det legges utrolig mange timer ned i bakken både av trenere, løpere og foreldre. Mange frivillige engasjerer seg i driften og administrasjonen av klubben både med tanke på sportslig utvikling og ulike arrangementer.

 

Denne sportsplanen definerer formål, verdier og målsettinger innenfor satsningsområdene junior, ungdom, bredde og rekruttering, kompetanse og organisasjon. Planen skal sikre en helhetstenking i forhold til de overnevnte satsningsområdene og sikre kontinuitet i måten sportslig utvalg arbeider og forvalter sitt mandat på.

 

Freidig Alpin arbeider for at alpint skal være en attraktiv idrett å drive med for utøvere i alle aldre. Gjennom å etterleve våre verdier: fellesskap, idrettsglede og langsiktighet skal vi skape en arena, som gjør at flere unge starter med alpint og at de er aktive lenge. Våre verdier skal sørge for at alpint er en åpen og inkluderende idrett hvor alle føler seg velkommen. Gjennom å utfordre løperne skal vi fokusere på idrettsglede, gi løperne gode opplevelser og mestringsfølelse. Målet er at dette skal stimulere til mer og bedre aktivitet. Langsiktig tankegang skal sikre en robust plattform og en fornuftig progresjon i aktivitet. Vi ønsker mange gode og motiverte skiløpere lengst mulig.  

 

Formål

 

Freidig Alpin skal jobbe til det beste for alpinmiljøet i Trondheim spesielt, men også på tvers av klubber, kretser og skigymnas i vår region. Arbeidet skal preges av fellesskap, idrettsglede og langsiktighet. Sportsplanen og tilhørende planer tar utgangspunkt i langsiktig utviklingsplan som er utarbeidet av Norges skiforbund

 

Formålet er:

Gi et spennende tilbud til barn og ungdom i Trondheim innenfor alpint.
Utvikle mange, glade, gode, og motiverte alpinister.
Tilrettelegge treninger og samlinger med et innhold og et omfang som er tilpasset de ulike treningsgruppene.
Arrangere lokale og nasjonale skirenn.

 

Verdier

Freidig Alpin sine verdier er tuftet på Skiforbundet’s grunnverdier som gjenspeiles i langsiktig utviklingsplan.

I fellesskap skal vi bli mange, glade, gode og motiverte skiløpere. Klubben skal preges av godt samhold og fellesskap. Alpint skal være en idrett for mange, og alle skal bidra sammen. Løpere, trenere, valgte representanter og foreldre skal finne felles glede i å utvikle glade, gode og motiverte alpinister.

Idrettsglede skal gi utøverne lyst til å strekke seg litt lengre på fritiden, i trening og i konkurranse. Idrettsglede skal være samlende for utøverne på samling og i konkurranse. Idrettsglede skal være et sentralt stikkord for alle.

Langsiktighet skal skape en robust plattform for aktivitet i Freidig Alpin. Vi skal bli gode sammen gjennom et strukturert og langsiktig arbeid.  

 

Hovedmål

Være Midt- Norges største klubb målt etter antall registrerte alpinister.
Rekruttere mange glade og ivrige alpinister fra klubbens egen U8 gruppe og inn i organisert lek/trening i U10 gruppen.
Få frem mange glade, gode og motiverte alpinister som deltar og som har mulighet til å hevd seg i Nasjonale mesterskap for U14 og U16.
Legge til rette for flest mulig, glade, gode og motiverte alpinister som ønsker å fortsette skikarrieren på skigymnas.

 

2. BARN (U8)

 

Kravene til barna i denne gruppen er at de enten kan ta heisen alene, eller at en forelder/ ledsager er med å assistere barnet på denne heisen. Dette medfører muligens en litt høy terskel for interesserte barn der foreldre ikke har hatt anledning til å lære barna det mest grunnleggende før de blir en del av vår lek/ trening i denne gruppen.

I denne gruppen skal lek prege treningen. Det legges opp til en felles pause i klubbhuset kl. 19.00 på hver trening for gruppens løpere der det serveres frukt/ kake eller annen mat organisert av foreldre i gruppen.

Gruppen har tidvis felles treninger eller aktiviteter sammen med gruppen U10.

 

Hovedmål

Rekruttere flest mulig interesserte barn i alderen inn i gruppen.
Beholde alle barn i organisert trening eller lek gjennom hele sesongen.
1 kveldstrening på torsdager fra kl. 18.00-20.00 i Vassfjellet.
4-6 helgesamlinger på ski der utøverne trener sammen med U10. Løpende vurdering av behov gjennom interessemålinger.

 

3. BARN (U10)

 

Som for gruppen U8 er kravene til barna i denne gruppen er at de enten kan ta heisen alene, eller at en forelder/ ledsager er med å assistere barnet på denne heisen.

Fortsatt vil lek prege denne gruppen, men barna vil allerede nå i større grad begynne med trening ved bruk av korte slalåmporter og storslalåmporter til superslalåm trening.

Det legges opp til en felles pause i klubbhuset kl. 19.00 på hver trening for gruppens løpere der det serveres frukt/ kake eller annen mat. Dette sammen med gruppen U8, organisert av foreldre i gruppen.

Gruppen har tidvis felles treninger eller aktiviteter sammen med gruppen U8.

For de eldste løperne i denne gruppen vil også treningene for U12 på tirsdager være åpne, men da i samråd med trener/oppmann for gruppen U12.

 

Hovedmål

Rekruttere flest mulig interesserte barn i alderen inn i gruppen
Beholde alle barn i organisert trening eller lek gjennom hele sesongen.
1 kveldstrening på torsdager fra kl. 18.00-20.00 i Vassfjellet.
4-6 helgesamlinger på ski der utøverne trener sammen med U8. Løpende vurdering av behov gjennom interessemålinger.

 

4. BARN (U12)

 

Når barna tar steget til U12 innebærer dette at antall treninger og skirenn økes. De møter nå en hverdag på treningene som inneholder både SL, SSL og SG. Utstyr til dette bør derfor anskaffes før sesongstart.

Fokus på teknikk og styrke intensiveres og barna vil også tilbys helgesamlinger for å forsterke utviklingen i gruppen. Primært ønsker vi å bruke vår egeneide bakke, Vassfjellet vinterpark, i størst mulig grad. 

Men det vil også tilbys samlinger utenfor Vassfjellet vinterpark, primært på høsten frem til det er snøforhold i Vassfjellet.

Barna i denne gruppen har tidligere konkurrert i hovedsak lokalt, men med få renn rundt i regionen. Nå tilbys disse barna vesentlig flere renn i regionen, samt noen renn utenfor regionen også.

Trener i denne gruppen har ansvar i å tilrettelegge mer konkurransepreget trening, i tråd med NSF’s utviklingstrapp gjeldende for denne aldersgruppen. Utøverne skal etter hvert lære seg og trene på ski og gjennom dette kunne oppleve læring, mestring og utvikling. Gruppens treninger og samlinger med innhold skal planlegges og gjennomføres i tråd med aktivitetsplanen og årshjulet til Freidig Alpin. Dette skal godkjennes av sportslig utvalg, som de siste årene har stått for denne planleggingen. Evaluering av sist sesong gjennomføres med sportslig utvalg og danner grunnlag for neste sesongs planer, aktivitet og innhold som godkjennes av sportslig utvalg.

Allsidighet er meget viktig for en alpinist og klubben vil oppfordre til at barna i klubben utøver andre idretter og aktiviteter for nettopp å sikre dette.

Skiglede og kameratskap i klubben skal fortsatt være det viktigste, men vi vil allerede nå starte en mer konkurransepreget tilnærming i både trening og rennsituasjon. Dette vil sikre at de som går inn i gruppen U14 vil ha gode forutsetninger til å møte de treningene og renn som møter dem der.

 

Hovedmål

Fortsette rekruttering av interesserte i sporten i denne aldersklassen.
Beholde flest mulig gjennom sesongen og inn til neste sesong.
15-20 samlingsdøgn fra 1. Mai-20.desember på ski.
To kveldstreninger i Vassfjellet pr. uke når det er snøforhold til dette.
1-2 barmarkssamlinger, da ofte parallelt eller sammen med U14/U16
Delta på noen aktiviteter sammen med U14. Trenere/ oppmann avgjør dette.

 

5. UNGDOM U14

Ungdomsklassene (13-16 år) har de siste årene vært preget av at det er flere løpere i klubben som satser mot de nasjonale rennene som Landsfinale og Hovedlandsrenn. Rennene er åpen for fri deltakelse, slik at det ikke er begrenset hvor mange løpere som kan stille. Kretsen rangerer løperne i de forskjellige grenene ut i fra poenggivning i annonserte kvalifiseringsrenn.

Det ser nå ut til at Freidig Alpin på sikt, sammen med andre klubber i regionen vil sikre god treningsgruppe i U14. Det er også vesentlig at Freidig alpin samarbeider med de andre klubbene i kretsen fortrinnsvis i perioden 1.Mai til 1. desember. Dette sikrer robuste treningsgrupper der aldersspriket blir mindre, og hvor man kan ta stegene videre fra det nivået som er hjemme i utøvernes egen klubb. I tillegg bidrar dette positivt til miljøet for de mer aktive utøverne.

Basistreningen vektlegges under samlingene på våren og de første samlingene på høsten. Videre blir innholdet mer spesifikt rettet mot tekniske/taktiske forhold. Opplegget vil ha en naturlig sesong-progresjon fra generell «basis» til spesifikk «basis». En slik progresjon skal skape en teknisk, taktisk og mental utvikling hos utøveren. Når i tillegg løpere fra flere klubber og kretser møtes, skal dette være med på å forsterke fokuset i læringssituasjonen. På denne måten skal klubben bidra til å skape en arena som gjør det mulig å utvikle prestasjonene til løperne på en best mulig måte samtidig at vi beholder flest mulig lengst mulig.

Allsidighet er fortsatt meget viktig for en alpinist i denne alderen, og klubben oppfordrer til at ungdommene i klubben utøver andre idretter og aktiviteter for nettopp å sikre dette.

Skiglede og kameratskap i klubben skal fortsatt være viktig, men i denne alderen skal utøverne trene for å trene. Dette innebærer noe høyere krav til løperne om at vi er på trening for nettopp å trene.

Trener i denne gruppen har ansvar i å tilrettelegge konkurransepreget trening, i tråd med NSF’s utviklingstrapp gjeldende for denne aldersgruppen. Videre å legge til rette for en gruppe som bidrar positivt innad og utad, samt at utøverne blir bevisstgjort både ferdighetsmessige, taktiske og sosiale egenskaper for god treningskultur. Dette vil sikre at de som går inn i gruppen U16 vil ha gode forutsetninger til å møte de treningene og renn som møter dem der.

Gruppens treninger og samlinger med innhold skal planlegges og gjennomføres i tråd med aktivitetsplanen og årshjulet til Freidig alpin. Dette skal godkjennes av sportslig utvalg, som de siste årene har stått for denne planleggingen. Evaluering av sist sesong gjennomføres med sportslig utvalg og danner grunnlag for neste sesongs planer, aktivitet og innhold som godkjennes av sportslig utvalg.

 

Hovedmål

Planlegge og gjennomføre åpne samlinger med andre klubber i kretsen/ regionen for U14 løpere, slik at de kan utvikle seg i et større og bedre treningsmiljø. Dette innebærer å tilby i samråd med andre klubber/ skikretsen samlinger utover den ordinære treningen som klubbene tilbyr i perioden 1. Mai- 1. Desember.

Delta og hevde seg i regionale renn og Landsfinalen for U14.

Ha med flest mulig lengst mulig gjennom motiverende og godt planlagte treninger.

Godt planlagt aktivitet som bidrar til variasjon og større tekniske og taktiske ferdigheter hos den enkelte utøveren i disiplinene SL, SSL og SG.

Sørge for et godt miljø innad i gruppen og etter hvert som rollefigurer for de yngre gruppene.

Planlegge og gjennomføre åpne samlinger med andre klubber i kretsen/ regionen for U16 løpere, slik at de kan utvikle seg i et større og bedre treningsmiljø. Dette innebærer å tilby i samråd med andre klubber/ skikretsen samlinger utover den ordinære treningen som klubbene tilbyr i perioden 1. Mai- 1. Desember.

 

7. UNGDOM U16

For gruppen U16 har vi hatt god vekst de siste årene. Klubbens løpere har prestert godt i Hovedlandsrennet de siste årene.

På linje med samlingene for U14, så er et samarbeid med andre klubber i kretsen, eller regionen avgjørende for at treningsgruppen skal kunne være robust nok, og at gruppen på samlingene blir så homogen som det lar seg gjøre.

Som for gruppen U14 er det også for denne gruppen vesentlig at Freidig alpin samarbeider med de andre klubbene i kretsen fortrinnsvis i perioden 1.Mai til 1. desember. Dette sikrer robuste treningsgrupper der aldersspriket blir mindre, og hvor man kan ta stegene videre fra det nivået som er hjemme i utøvernes egen klubb. I tillegg bidrar dette positivt til miljøet for de mer aktive utøverne.

Basistreningen vektlegges under samlingene på våren og de første samlingene på høsten. Videre blir innholdet mer spesifikt rettet mot tekniske/taktiske forhold. Opplegget vil ha en naturlig sesong-progresjon fra generell «basis» til spesifikk «basis». En slik progresjon skal skape en teknisk, taktisk og mental utvikling hos utøveren. Når i tillegg løpere fra flere klubber og kretser møtes, skal dette være med på å forsterke fokuset i læringssituasjonen. På denne måten skal klubben bidra til å skape en arena som gjør det mulig å utvikle prestasjonene til løperne på en best mulig måte samtidig at vi beholder flest mulig lengst mulig.

Treningen for gruppen planlegges for å videreutvikle utøverne fra det de allerede har lært i de tidligere årene. Treningen for denne gruppen skal være systematisert og løperne er fortsatt på trening for å trene, i henhold til NSF’s utviklingstrapp.

Trener i denne gruppen har ansvar i å tilrettelegge konkurransepreget trening, i tråd med NSF’s utviklingstrapp gjeldende for denne aldersgruppen. Videre å legge til rette for en gruppe som bidrar positivt innad og utad, samt at utøverne blir bevisstgjort både ferdighetsmessige, taktiske og sosiale egenskaper for god treningskultur. Trener for gruppen skal også sikre at utøverne blir stimulert og motivert til å fortsette skikarrieren/ satsingen når løperen går ut av gruppen og inn på eventuelt skigymnas. For å sikre dette skal gruppen ha mulighet til å stille på hospitering på samlinger med skigymnas når og eventuelt dette skjer. Det er også ønskelig at gruppens trener deltar på dette slik at vi sikrer gode relasjoner mellom klubb og skigymnas.

Gruppens treninger og samlinger med innhold skal planlegges og gjennomføres i tråd med aktivitetsplanen og årshjulet til Freidig alpin. Dette skal godkjennes av sportslig utvalg, som de siste årene har stått for denne planleggingen. Evaluering av sist sesong gjennomføres med sportslig utvalg og danner grunnlag for neste sesongs planer, aktivitet og innhold som godkjennes av sportslig utvalg.

 

Hovedmål

Planlegge og gjennomføre åpne samlinger med andre klubber i kretsen/ regionen for U16 løpere, slik at de kan utvikle seg i et større og bedre treningsmiljø. Dette innebærer å tilby i samråd med andre klubber/ skikretsen samlinger utover den ordinære treningen som klubbene tilbyr i perioden 1. Mai- 1. Desember.

Delta og hevde seg i regionale renn og Hovedlandsrennet for U16.

Ha med flest mulig lengst mulig gjennom motiverende og godt planlagte treninger.

Godt planlagt aktivitet som bidrar til variasjon og større tekniske og taktiske ferdigheter hos den enkelte utøveren i disiplinene SL, SSL og SG.

Sørge for et godt miljø innad i gruppen og som rollefigurer for de yngre gruppene.