UNGDOM U16 - junior 

For gruppen U16 så har vi, som for gruppen U14 slitt med få antall løpere de siste årene og spesielt på jentesiden. Dette ser dessverre ut til å fortsette noen år til og det er derfor avgjørende at vi evner å beholde de løperne vi har i dag. Som resultat av det relativt lave antallet løpere siste år, så har gruppen trent sammen med gruppen U14, både på barmark og skitreninger der klubben har hatt egne treninger. Til tross for dette så har klubbens løpere prestert godt med flere medaljører i Hovedlandsrennet de siste årene, men samtidig med for få løpere.

Vurdering om gruppen kan ha egen trener kommende sesong avgjøres av styret, med en anbefaling fra sportslig utvalg om dette.

På linje med samlingene for U14, så er et samarbeid med andre klubber i kretsen, eller regionen avgjørende for at treningsgruppen skal kunne være robust nok, og at gruppen på samlingene blir så homogen som det lar seg gjøre. 

Som for gruppen U14 er det også for denne gruppen vesentlig at Freidig alpin samarbeider med de andre klubbene i kretsen fortrinnsvis i perioden 1.Mai til 1. desember. Dette sikrer robuste treningsgrupper der aldersspriket blir mindre, og hvor man kan ta stegene videre fra det nivået som er hjemme i utøvernes egen klubb. I tillegg bidrar dette positivt til miljøet for de mer aktive utøverne.

Basistreningen vektlegges under samlingene på våren og de første samlingene på høsten. Videre blir innholdet mer spesifikt rettet mot tekniske/taktiske forhold. Opplegget vil ha en naturlig sesong-progresjon fra generell «basis» til spesifikk «basis». En slik progresjon skal skape en teknisk, taktisk og mental utvikling hos utøveren. Når i tillegg løpere fra flere klubber og kretser møtes, skal dette være med på å forsterke fokuset i læringssituasjonen. På denne måten skal klubben bidra til å skape en arena som gjør det mulig å utvikle prestasjonene til løperne på en best mulig måte samtidig at vi beholder flest mulig lengst mulig. 

Treningen for gruppen planlegges for å videreutvikle utøverne fra det de allerede har lært i de tidligere årene. Treningen for denne gruppen skal være systematisert og løperne er fortsatt på trening for å trene, i henhold til NSF’s utviklingstrapp.

Trener i denne gruppen har ansvar i å tilrettelegge konkurransepreget trening, i tråd med NSF’s utviklingstrapp gjeldende for denne aldersgruppen.  Videre å legge til rette for en gruppe som bidrar positivt innad og utad, samt at utøverne blir bevisstgjort både ferdighetsmessige, taktiske og sosiale egenskaper for god treningskultur. Trener for gruppen skal også sikre at utøverne blir stimulert og motivert til å fortsette skikarrieren/ satsingen når løperen går ut av gruppen og inn på eventuelt skigymnas. For å sikre dette skal gruppen ha mulighet til å stille på hospitering på samlinger med skigymnas når og eventuelt dette skjer. Det er også ønskelig at gruppens trener deltar på dette slik at vi sikrer gode relasjoner mellom klubb og skigymnas.

Gruppens treninger og samlinger med innhold skal planlegges og gjennomføres i tråd med aktivitetsplanen og årshjulet til Freidig alpin. Dette skal godkjennes av sportslig utvalg, som de siste årene har stått for denne planleggingen. Evaluering av sist sesong gjennomføres med sportslig utvalg og danner grunnlag for neste sesongs planer, aktivitet og innhold som godkjennes av sportslig utvalg.


Hovedmål

  • Planlegge og gjennomføre åpne samlinger med andre klubber i kretsen/ regionen for U16 løpere, slik at de kan utvikle seg i et større og bedre treningsmiljø. Dette innebærer å tilby i samråd med andre klubber/ skikretsen samlinger utover den ordinære treningen som klubbene tilbyr i perioden 1. Mai- 1. Desember. 
  • Delta og hevde seg i regionale renn og Hovedlandsrennet for U16.
  • Ha med flest mulig lengst mulig gjennom motiverende og godt planlagte treninger.
  • Godt planlagt aktivitet som bidrar til variasjon og større tekniske og taktiske ferdigheter hos den enkelte utøveren i disiplinene SL, SSL og SG.
  • Sørge for et godt miljø innad i gruppen og som rollefigurer for de yngre gruppene.